Základné informácie


Základné informácieO našej škole

Súkromná základná umelecká škola – ELBA je plnohodnotná základná umelecká škola, ktorá žiakom v popoludňajších hodinách poskytuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Radosť z pohľadu v dvoch odboroch – výtvarnom a tanečnom pre žiakov základnej školy do veku 15 rokov a pre deti pred plnením povinnej školskej dochádzky. Vyučovanie sa realizuje v budove na Smetanovej ulici č. 2 a v jednotlivých elokovaných pracoviskách, ktoré sú spomenuté v časti Základné identifikačné údaje. K silným stránkam školy patria:

  • individuálny prístup k žiakom
  • kvalitné vzdelávanie v jednotlivých odboroch
  • úzka spolupráca s rodičmi a priateľmi školy
  • výborné materiálno-technické vybavenie

Krédom školy je: „Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov“ a mali by dominovať v každodennom živote školy.