Vitajte v Súkromnej základnej umeleckej škole ELBA

Welcome to Student Fun University

Poslaním školy je poskytovať kvalitné  umelecké vzdelávanie pre žiakov základných a materských škôl v popoludňajších hodinách, ktoré prebieha v troch záujmových odboroch a to vo výtvarnom odbore, tanečnom odbore a v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba.

Ing. Emil Blicha - riaditeľ školy

Prof. Jane Applegate Phd.

Milí priatelia našej SZUŠ - ELBA

Som potešený každým kliknutím na našu školskú web stránku. To preto, lebo piaty rok fungovania našej Súkromnej ZUŠ ELBA v Prešove a v piatich elokovaných pracoviskách je dôkazom toho, že echo o našej činnosti, jedinečných prístupoch, účinných výchovných metódach a už aj výsledkoch, preniklo k mnohým talentovaným deťom a mládeži do 15. roku veku, ale hlavne k ich rodičom, ktorí vedia neúnavne vyhľadávať tie najlepšie vzdelávacie aktivity.

Hlavnou prioritou školy je vytvárať podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania a svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi pestovať a rozvíjať u žiakov zmysel pre dobro a krásu, prostredníctvom umenia viesť k osobnej slobode, podporovať toleranciu a pluralitu.

Do činnosti školského zariadenia sa budú zapájať aj rodičia žiakov navštevujúcich SZUŠ – ELBA, ktorá poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách.

Celý príhovor