Úvod


Od založenia našej školy uplynulo už krásnych šesť rokov!

Číslo účtu pre posielanie školného: SK 961 100 000 000 292 187 0800

Do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa.


Súkromná základná umelecká škola ELBA

Poslanie školy


Poslaním školy je poskytovať kvalitné  umelecké vzdelávanie pre žiakov základných a materských škôl v popoludňajších hodinách, ktoré prebieha v dvoch záujmových odboroch:

 • vo výtvarnom odbore,
 • v tanečnom odbore.

Naše pracoviská


MŠ a ZŠ Smetanova, MŠ Jurkovičova, MŠ Fintice, MŠ Čapajevova, ZŠ a MŠ Rokycany, ZŠ Važecká.

PaedDr. Miroslav Nagy - riaditeľ školy

Príhovor riaditeľa školy


Vážení rodičia, vážení žiaci 5. a 9. ročníka základných škôl, vážení športoví priatelia. Blíži sa koniec kalendárneho roka a vy tak ako mnohí pred vami budete stáť pred otázkou kam, na ktorú strednú školu sa prihlásiť na štúdium.

Váš výber bude podmienený tým, čo chcete vo svojom  živote dosiahnuť, čím alebo kým chcete byť. Tento výber školy veľmi ovplyvní váš život a výrazne ho môže zmeniť. Ponuka škôl je veľmi široká.

Čítať ďalej

cyklisti1

Krédo a poslanie školy


Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov.

Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na pokračovanie v úspešnej športovej kariére a vo vzdelávaní na vysokej škole, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.

Úspešné uplatnenie našich absolventov vo vysokoškolskom štúdiu alebo v reálnej odbornej praxi je alfou a omegou snaženia sa zriaďovateľa, manažmentu a pedagógov školy.

Emmka Hympánová, Nina Podracká, Monika Kuchárová - SŠG ELBA

Silné stránky školy


 • individuálny prístup pedagógov k žiakom,
 • partnerský vzťah pedagógov a žiakov,
 • kvalitní učitelia a tréneri,
 • úzka spolupráca s rodičmi a priateľmi školy,
 • dobré vzťahy so športovými klubmi, oddielmi a zväzmi,
 • spolupráca s odborníkmi z Fakulty športu Prešovskej univerzity,
 • pružná reakcia na aktuálne potreby žiakov a pedagógov,
 • optimálny počet žiakov v triede,
 • pekné prostredie interiéru a exteriéru školy,
 • vysoké nároky na dochádzku žiakov,
 • 19 reprezentantov SR v 7 druhoch športu.
Súkromná stredná odborná škola ELBA

Zameranie školy


Uplatnenie našich absolventov je a bude stálym cieľom a stredobodom nášho snaženia. Svoje miesto a pocit sebarealizácie u nás nachádzajú aj žiaci so zdravotným postihnutím, ktorých prospech pri individuálnom prístupe sa ničím nelíši od ostatných žiakov.

Škola má ambíciu byť veľmi dobrou školou. Splniť toto predsavzatie znamená splniť dve komplexné podmienky, a to mať veľmi dobrých pedagógov a veľmi dobré materiálno-technické podmienky. Veľmi dobrí žiaci nie sú podmienkou pri prijatí, ale ich výsledky na maturitnej skúške, aby škola mohla vykazovať čo najvyššiu vzdelávaciu účinnosť.

Súkromná materská škola ELBA

Kto sme


Plníme priania …. sme „ŠKÔLKOU VAŠICH PRIANÍ“

Čo vytvárame


Podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou, v ktorej dominuje zážitkové učenie. V triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie, farebnosť je prispôsobená deťom. Deti sa môžu učiť to, čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, to čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania, majú dostatok pomôcok.

Ako zviditeľňujeme


Každoročne vydávame INDIKÁTOR – ukazovateľ našich výsledkov a dvakrát ročne časopis ELBAČKOVO, určený pre deti a ich rodičov. Náš webový portál je pravidelne aktualizovaný.

ssvp_elba

Kde sa nachádzame


Škola v prírode – ELBA sa nachádza v malebnej dedinke Pusté Pole v okrese Stará Ľubovňa. Je vzdialená 40 km od centra mesta Prešov a situovaná v nadmorskej výške cca 600 m.

Obec Pusté Pole patrí k malým obciam, kde počet obyvateľov sa pohybuje okolo 220. Je známa svojou polohou na hrebeni Karpatského oblúka, ktorý láme toky riek tak, že vody stekajúce na juh ústia v Čiernom mori a vody stekajúce na sever ústia v Baltickom mori. V minulosti obec bola často skloňovaná s ťažko zdolateľnými závejmi tak pre automobilovú dopravu ako aj pre železničnú dopravu, ktorej trať vedie v hlbokom záreze, kde vietor nemal problém ho zaplniť snehom.

Súkromné centrum voľného času ELBA

Ponúkame


Širokú paletu voľnočasových aktivít pre vaše deti.

Zoznam záujmových útvarov


 • Basketbal
 • Futbal
 • Volejbal
 • Hokej
 • Korčuľovanie
 • Moderná gymnastika
 • Hry a zábava
 • Šikovné ruky
 • Vševedko