EP Jurkovičova


Elokované pracovisko Jurkovičova

Toto elokované pracovisko poskytuje vzdelávanie predškolákom vo výtvarnom odbore. Na Jurkovičovej ulici č. 17 školu navštevuje 25 žiakov v 3 triedach.

V EP Jurkovičova vyučuje: Mgr. Andrea Hocmanová, ktorá organizačne spolupracuje s Ivetou Dzadikovou, Katarínou Galmišovou a Bc. Ľubicou Damankošovou.