Umelecké odbory


Výtvarný odbor

Vzdelávanie v tomto odbore tvorí nosnú aktivitu našej umeleckej školy a poskytujú ho všetky naše elokované pracoviská. Vyučovanie sa realizuje prostredníctvom činností v predmetoch kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a vybrané state z teórie umenia. Žiaci svoje umelecké zručnosti rozvíjajú vo výborne vybavených priestoroch – výtvarných učebniach a ateliéroch, vedú ich výtvarníci s dlhoročnými skúsenosťami. Súčasťou vyučovania sú aj rôzne mimoškolské aktivity, ako návšteva múzeí, galérií a ateliérov umelcov, žiaci obľubujú aj prácu na hrnčiarskom kruhu a skúšanie rôznych grafických techník.

Učitelia pôsobiaci v tomto odbore: Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Daniela Olejárová, Mgr. Silvia Mňahončáková, Mgr. Marek Muška.

Tanečný odbor

Naša umelecká škola aj v tomto školskom roku ponúka vzdelávanie v tanečnom odbore. Túžba po pohybe s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav. U väčšiny detí je nutné túto citlivosť v tanečnom prejave dlhoročnou prácou rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie. Asi takto by sme mohli stručne charakterizovať poslanie tanečného odboru na našej základnej umeleckej škole. Vyučovanie sa uskutočňuje v rozľahlých priestoroch modrej telocvične so zrkadlami, kde svoje umelecké kreácie môžu žiaci hneď aj skontrolovať.

Svoje umelecké schopnosti žiaci tohto odboru preukázali aj v nacvičených choreografiách s názvami Vločky a Rodinné puto, s ktorými vystupovali v rámci Vianočných reminiscencií a vianočného programu ZŠ Važecká v kine Scala. V nemalej miere k úspešnosti tohto odboru prispieva aj vyučujúca, PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., ktorá sa tancu venuje s veľkým zanietením.

Umelecké odbory - tanečný odbor