Organizácia prijímacieho konania


Organizácia prijímacieho konaniaŠkola prijíma na štúdium žiakov materských škôl (po posúdení študijných predpokladov) a žiakov základnej školy na základe výsledkov talentových skúšok v jednotlivých odboroch. Kritériá na prijatie žiakov sú schválené každoročne pedagogickou radou, vždy do termínu 31. januára, kedy sú zverejnené na internetovej stránke školy.

Termín prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 je 4. 4. 2019 (I. kolo – tanečný a výtvarný odbor), 4. 9. 2019 (II. kolo – výtvarný odbor) a 9. 9. 2019 (II. kolo – tanečný odbor).

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov na štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú komisiu a vymenúva jej členov pre všetky umelecké odbory. Prijímacia komisia na prijímacej skúške do prípravného štúdia posudzuje dispozície žiaka – jeho predpoklady pre štúdium v príslušnom umeleckom odbore.

Do základného štúdia postupujú iba tí žiaci, ktorí počas prípravného štúdia preukážu dostatočné umelecké nadanie a perspektívu ďalšieho umeleckého rozvoja. Do základného štúdia je možné prijať uchádzačov, ktorí neabsolvovali prípravné štúdium, ale úspešne vykonali prijímaciu skúšku do príslušného štúdia a preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore.

Prijímacie komisie

Výtvarný odbor

  • Predseda: Mgr. Andrea Hocmanová
  • Skúšajúci: Mgr. Daniela Olejárová
  • Skúšajúci: Mgr. Marek Muška

Tanečný odbor

  • Predseda: Mgr. Andrea Hocmanová
  • Skúšajúci: Bc. Barbora Müller
  • Skúšajúci: Janette Ružbarská DiS. art.