Príhovor riaditeľky


Príhovor riaditeľky PhDr. Zuzany Kubánkovej, PhD.Milí priatelia našej SZUŠ ELBA,

od založenia našej školy prešlo päť rokov, presne toľko, koľko majú naši najmenší novoprijatí žiaci. My sme veľmi radi, že k nám prichádzajú ďalšie talentované deti, ktorým môžeme ponúknuť kvalitné vzdelanie vo výtvarnom a tanečnom odbore. Naša ZUŠ-ka sa počtom vypracovala z dvadsiatich žiakov na dnešné krásne číslo 231. Okrem sídla školy na Smetanovej ulici rozšírila svoju pôsobnosť do piatich elokovaných pracovísk v rámci mesta Prešov, a to v budovách ZŠ Važecká, MŠ Jurkovičova, MŠ Čapajevova a v obciach Rokycany a Fintice.

Poskytujeme umelecké vzdelávanie v skupinovej forme štúdia vo výtvarnom a tanečnom odbore:

  • predprimárne vzdelávanie pre deti MŠ
  • primárne vzdelávanie pre žiakov ZŠ do 15 rokov
  • nižšie sekundárne vzdelávanie pre žiakov ZŠ do 15 rokov

Základom každej školy je pedagogický zbor, ktorý u nás tvoria kvalitní odborníci v jednotlivých odboroch. Tento školský rok sa výrazne personálne nezmenil. Hlavnou prioritou školy je vytvárať podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania. Viesť ich k tomu, aby svoje diela nielen začali, ale aj dokončili. Aby boli vytrvalí, trpezliví, tvoriví, zruční a nebáli sa svoje výtvory prezentovať na verejnosti.

Výstava v ZOC MAX

Od začiatku tohto školského roka sme stihli zrealizovať výstavu záverečných výtvarných prác našich žiakov v priestoroch ZOC MAX. Vytvorili sme si tak ďalšiu výbornú spoluprácu pri iných akciách ako je “Mikuláš v MAXe”, či tanečné vystúpenia v období adventu. Naďalej chceme pokračovať vo výbornej spolupráci so SMŠ ELBA, SSOŠ ELBA, SŠG ELBA pri príprave Vianočných reminiscencií a zapájať všetky odbory SZUŠ ELBA pri tvorbe ďalších vystúpení a výstav pre širokú verejnosť. Podporíme záujem o plenér na Pustom Poli v trvaní troch dní pre žiakov výtvarného odboru.

Aj v tomto roku budeme vystavovať práce žiakov v priestoroch Výstavnej siene v sídle školy. Celoročnú výstavu opäť zrealizujeme v ODK Prešov, nakoľko sa nám táto verejná prezentácia výtvarných prác počas troch letných mesiacov veľmi osvedčila. Chceme sa stať úspešnou školou, slobodnou školou orientovanou na žiakov a ich rodičov. Ponúknuť im program, ktorý bude reflektovať na ich požiadavky. Doterajšia dobrá vzájomná spolupráca s rodičmi zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu. Má výrazný vplyv na školskú úspešnosť detí. Zvyšuje sa dôvera k škole a tým aj otvorenosť našej školy k ďalším kreatívnym nápadom.

Som veľmi rada, že sa našim žiakom u nás páči. Popoludnia strávené tvorivým nepokojom vedia pretaviť do vlastných výtvorov a choreografií. Ich učitelia sú na nich patrične hrdí. Želáme si aj v tomto školskom  roku, aby sa každý čo i len priemerne nadaný žiak cítil v našej škole výnimočný. My sa budeme tešiť z každého jeho umeleckého pokroku.

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., riaditeľka školy